Privacyverklaring

Privacyverklaring Family Everywhere

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Family-everywhere.com, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.

In deze verklaring lees je welke persoonsgegevens Family-everywhere.com verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook vind je er hoe lang we gegevens bewaren en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je één van onze producten of diensten afneemt of je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Family-Everywhere.com of anderszins gebruik maakt van de diensten van Family-everywhere.com, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Family-everywhere.com, kan Family-everywhere.com persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van Family-everywhere.com en aan haar gelieerde partijen. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt.
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan Family-everywhere.com persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van Family-everywhere.com hebt verstrekt door een overeenkomst met hen te zijn aangegaan via een affiliate link.
 • gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee Family-everywhere.com samenwerkt.

 

 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Family-everywhere.com verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Family-everywhere.com sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Family-everywhere.com;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten. Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Family-everywhere.com, benadert Family-everywhere.com je enkel voor commerciële doeleinden wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om te voldoen aan de op Family-everywhere.com van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Family-everywhere.com.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan derden.

Bewaartermijn

Family-everywhere.com verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast is Family-everywhere.com wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

 

Beveiliging gegevens

Family-everywhere.com respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Family-everywhere.com. Family-everywhere.com spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Family-everywhere.com van jou verwerkt.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Family-everywhere.com van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via family-everywhere@outlook.com.

Uitschrijven nieuwsbrief

Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van Family-everywhere.com, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Family-everywhere.combehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.